Hankasalmi Kuulutukset TIEDOTE: Jätevesien käsittelyn valvontaa jatketaan Hankasalmella alkusyksystä 2023

TIEDOTE: Jätevesien käsittelyn valvontaa jatketaan Hankasalmella alkusyksystä 2023

Tiedote

Hankasalmen ympäristönsuojeluviranomaisen suorittamassa jätevesien käsittelyn valvonnassa keskitytään jatkossa järvien ranta-alueilla sijaitseviin kiinteistöihin. Koska Hankasalmella rantaviivaa on runsaasti, valvontaa on tarkoitus kohdistaa aluksi järviin, joiden ekologisen tilan on tunnistettu heikentyneen. Vuonna 2023 vuorossa on Iso-Herttu –järven ranta-alue. Iso-Herttu on Hankasalmen alueen ainoa järvi, joka on luokiteltu ekologiselta tilaltaan välttävään. Järveen kohdistuu monenlaista kuormitusta, josta haja-asutuksen jätevedet on tunnistettu yhdeksi tekijäksi Keski-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelmassa vuosille 2022-2027.

Ympäristönsuojelulain mukaan vesistöjen ranta-alueilla sijaitsevien rakennusten jätevesijärjestelmien on tullut täyttää niin kutsuttu perustason puhdistusvaatimus 31.10.2019 mennessä. Lainsäädäntöä tarkempia määräyksiä jätevesien käsittelystä annetaan kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä: ympäristönsuojelumääräyksissä vesistöjen ranta-alueilla sijaitsevien kiinteistöjen jätevesien käsittelylle on asetettu perustasoa tiukemmat puhdistusvaatimukset. Ympäristönsuojelumääräykset löytyvät Hankasalmen kunnan verkkosivuilta osoitteesta https://hankasalmi.fi/asuminen-ja-ymparisto/ympäristö/ympäristönsuojelu/

Jätevesivalvonnassa ranta-alueiden kiinteistöillä suoritetaan tarkastuksia, joiden pohjalta arvioidaan nykyisten jätevesijärjestelmien riittävyyttä. Jos kunnostus- tai uusimistarpeita havaitaan, annetaan kiinteistön omistajalle näihin liittyen kehotus. Tarkastuksista lähetetään kiinteistöjen omistajille kirjeet.

Jätevesijärjestelmän uusimiseen tarvitaan rakennusvalvonnalta toimenpidelupa. Toimenpidelupaa varten vaadittujen suunnitelmien laadinta onnistuu parhaiten päteviltä jätevesisuunnittelijoilta. Suunnittelijoilla on myös taitoa valita kullekin kiinteistölle sopivin järjestelmä. Jos jätevesikysymykset mietityttävät, voi ympäristönsuojeluun olla yhteydessä matalalla kynnyksellä.