Hankasalmi Kuulutukset Kuulutus Sarvikankaan tuulivoimahankkeen arviointiselostuksesta

Kuulutus Sarvikankaan tuulivoimahankkeen arviointiselostuksesta

Kuulutus

21.3.2024


Kuulutus Sarvikankaan tuulivoimahankkeen arviointiselostuksesta

Sarvikankaan Tuuli Oy on toimittanut Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointiselostuksen Pieksämäen kaupunkiin sijoittuvasta Sarvikankaan tuulivoimahankkeesta. Hankkeessa on kyse enintään 32 tuulivoimalan rakentamisesta. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho 8-10 megawattia (MW). Hankealueen koko on noin 2855 hehtaaria. Hankealue sijaitsee Pieksämäen kaupungin länsirajan tuntumassa noin 15 kilometrin etäisyydellä Pieksämäen keskustaajamasta luoteeseen. Kangasniemen kuntaraja ulottuu lähimmillään noin kahdeksan kilometrin, Hankasalmen kuntaraja puolentoista, Rautalammin kuntaraja kahdeksan ja Suonenjoen kuntaraja seitsemän kilometrin etäisyydelle hankealueesta. Hanke koostuu tuulivoimaloista perustuksineen, niitä yhdistävistä maakaapeleista, sähköasemasta, sähköverkkoon liittymistä varten tarvittavasta noin 24 kilometriä pitkästä 110 kV:n ilmajohdosta, tuulivoimaloita yhdistävistä huoltoteistä sekä mahdollisesta energiavarastosta.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan kahta hankevaihtoehtoa. Vaihtoehdossa VE 1 on 32 ja vaihtoehdossa VE 2 25 tuulivoimalaa. Lisäksi tarkastellaan niin kutsuttua nolla-vaihtoehtoa VE 0 eli tilannetta, jossa hanketta ei toteuteta. Sähkönsiirron osalta tarkastellaan liittymistä hankealueen kaakkoisosassa rakenteilla olevan 110 kV:n voimalinjan johtokäytävään, jonka liityntäpiste on Kauppilan sähköasema Kangasniemellä noin 24 km päässä.

Arviointiselostus nähtävillä

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) mukainen arviointiselostus ja sitä koskeva kuulutus ovat nähtävillä 21.3. – 26.4.2024 seuraavasti:

Pieksämäen kaupungissa Virastotalo Kanttilassa osoitteessa Vilhulantie 5, Naarajärvi ja Kulttuurikeskus Poleenissa osoitteessa Savontie 13, Pieksämäki

Hankasalmen kunnan verkkosivuilla osoitteessa https://hankasalmi.fi/

Kangasniemen kunnan verkkosivuilla osoitteessa https://www.kangasniemi.fi/

Pieksämäen kaupungin verkkosivuilla osoitteessa https://www.pieksamaki.fi/

Rautalammin kunnan verkkosivuilla osoitteessa https://www.rautalampi.fi/ sekä

Suonenjoen kaupungin verkkosivuilla https://suonenjoki.fi/

Lisäksi arviointiselostukseen voi tutustua Etelä-Savon ELY-keskuksessa Jääkärinkatu 14, Mikkeli sekä sähköisenä YVA-menettelyä koskevalla verkkosivulla www.ymparisto.fi/SarvikankaantuulivoimaYVA.

Arviointiselostusta koskevat mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa ELY-keskukselle viimeistään 26.4.2024 osoitteeseen kirjaamo.etela-savo@ely-keskus.fi tai Etelä-Savon ELY-keskus, PL 164, 50101 MIKKELI. Mielipiteissä ja lausunnoissa pyydetään viittaamaan diaarinumeroon ESAELY/1478/2022.

ELY-keskus antaa arviointiselostuksesta perustellun päätelmän, johon sisältyy yhteenveto arviointiselostukseen jätetyistä kannanotoista. Lausunto laitetaan viimeistään 26.6.2024 nähtäville YVA-menettelyä koskevalle verkkosivulle.

Yleisötilaisuus

Hankkeen arviointiselostuksen sekä sitä varten laadittavan yleiskaavaluonnoksen nähtävillä olojen yhteydessä
järjestetään yhteinen, kaikille avoin yleisötilaisuus, jossa esitellään myös hankkeen kaavoitusta. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan ja osallistumaan. Tilaisuus järjestetään Pieksämäellä Virastotalo Kanttilassa torstaina 11.4.2024 klo 17-19. Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä linkillä https://bit.ly/3Prj7T5. Hanketta koskevia kysymyksiä voi lähettää ennakkoon Jukka Rönnlundille 11.4. klo 09:00 saakka sähköpostitse (osoite alla). Kysymyksiin pyritään vastaamaan tilaisuudessa.

Lisätietoja

Hanke: Jukka Rönnlund, Sarvikankaan Tuuli Oy (puh. 040 577 7568, jukka.ronnlund@etha-consultancy.com)
YVA-menettely: maankäyttöasiantuntija Satu Karjalainen, Etelä-Savon ELY-keskus (puh. 0295 024 024, satu.maarit.karjalainen@ely-keskus.fi)


ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
0295 024 000
www.ely-keskus.fi
Y-tunnus 2296962-1

Kirjaamo
PL 164, 50101 Mikkeli
kirjaamo.etela-savo@ely-keskus.fi