Hankasalmi Kuulutukset SEO Hankasalmi PIMA-ilmoituspäätöksen kuulutus

SEO Hankasalmi PIMA-ilmoituspäätöksen kuulutus

Kuulutus

18.9.2023

KESELY/3225/2022


KUULUTUS

Päätös

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 18.9.2023 antamallaan päätöksellä hyväksynyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisen ilmoituksen pilaantuneen maaperän puhdistamista. Puhdistettava kohde sijaitsee Hankasalmen kunnassa osoitteessa Ysitie 1543, Hankasalmi, kiinteistöllä 77-419-1-286. Kiinteistön omistaa Suomalainen Energiaosuuskunta (SEO) Viipurintie 11, 15150 Lahti 5150 Lahti.

Kuulutus sekä kuulutettava päätös ovat kuulutusaikana 18.9. – 25.10.2023 yleisesti nähtävillä yleisessä tietoverkossa Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivuilla (https://www.ely-keskus.fi/ > Keski-Suomi > Ajankohtaista > Kuulutukset). Tieto kuulutuksesta julkaistaan myös Hankasalmen kunnan yleisessä tietoverkossa.

Kuulutus on julkaistu Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivuilla 18.9.2023. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta, 25.9.2023. Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 25.10.2023.

Päätöksestä on valitusoikeus (1) sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea, (2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, (3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, (4) toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella sekä (5) muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

KESKI-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS

Ylitarkastaja Petri Poikonen   p. 0295 024 802 sähköposti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

KESKI-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
PL 250 40101 Jyväskylä
www.ely-keskus.fi/keski-suomi kirjaamo.keski-suomi@ely-keskus.fi

LIITE: