Hankkeet

Hankasalmen kansalaisopisto asiakaslähtöiseksi hyvinvointipalveluiden tuottajaksi -hanke

Hankasalmen kansalaisopisto toteutti Hankasalmen kansalaisopisto asiakaslähtöiseksi hyvinvointipalveluiden tuottajaksi –hankkeen, jonka tavoitteena oli yhteiskehittää Hankasalmen kansalaisopiston palveluita hyvinvoinnin tuottajana ja mahdollistajana. Tavoitteisiin pyrittiin etsimällä uusia mahdollisuuksia yhteistyölle kunnan eri toimialojen, kuntalaisten, järjestöjen, yrittäjien ja kansalaisopiston kesken. Tavoitteena oli myös herätellä toimijoita tarkastelemaan yhteistyön rajoja ja toimintamalleja uusista näkökulmista.  

Hankasalmen kunnan vapaa-aikapalveluiden nimike on muuttunut kunnan hyvinvointipalveluiksi 1.1.2019. Hyvinvointipalvelut kattavat kansalaisopiston, kirjaston, kulttuuri-, liikunta- sekä nuorisopalvelut. Hankkeen aikana vahvistettiin hyvinvointipalvelut-brändia; hyvinvointipalvelujen henkilöstön keskinäinen yhteistyö, verkosto-osaaminen ja asiakaslähtöinen työote vahvistuivat. 

Kansalaisopiston ja kunnan hyvinvointipalveluiden näkyvyyttä ja viestintää kehitettiin laaja-alaisemmaksi ja asiakaslähtöiseksi luomalla hyvinvointipalveluille yhteinen graafinen ilme sekä kehittämällä kurssi- ym. toiminnan markkinointia sosiaalisen median kanavien kautta. Huomaa hyvä – ja Kuukauden helmi –kampanjoilla tuotiin esille positiivisia tekijöitä kunnan asukkaiden arjesta. 

Eri toimijoiden välisen verkostotyön näkyväksi tekemiseksi laadittiin hyvinvointipalvelujen puurakennekaavio, joka kuvaa laajaa yhteistyötä ja hyvinvointipalvelujen kenttää suhteessa eri-ikäisiin kuntalaisiin. Siinä on tuotu esille kaikki ne eri toimintamuodot ja kohderyhmät, jotka liittyvät kunnan hyvinvointipalveluihin ja kansalaisopistoon niiden osana. Tavoitteena verkostotyössä on kaikenikäisten kuntalaisten osallisuuden, aktiivisuuden, jatkuvan oppimisen, elämänhallinnan, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen.  

Kansalaisopiston kehittämissuunnitelma päivitettiin vuosiksi 2021 – 2025. Suunnittelulle ovat antaneet pohjaa hankkeen aikana esiin nousseet kehittämisideat sekä valtakunnalliset, alueelliset ja paikalliset muutokset sekä toimintaan vaikuttava ennakointitieto. 

Rahoitus: Opetushallitus / Vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämisavustukset 

Aikataulu: 13.4.2019–30.6.2021