Hankasalmi Tietopalvelu Tietosuojalausunto

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 13 artiklan mukainen seloste
Päivitetty 5.11.2021

1. Rekisteri
Hankasalmi. fi-verkkosivuston palaute

2. Rekisterinpitäjä
Hankasalmen kunta Keskustie 41 41520 Hankasalmi hankasalmi(a)hankasalmi.fi

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa


4. Tietosuojavastaavan yhteystiedot


5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste
Palautelomakkeiden tarkoitus on tarjota mahdollisuus ottaa yhteyttä ja antaa palautetta Hankasalmi. fi-verkkosivustoon liittyvistä asioista. Lomakkeilla kysytään palautteen lähettäjän yhteystiedot palautteen käsittelyä varten. Henkilötietojen käsittelyn perusteina ovat yleistä etua koskevan tehtävän suorittaminen ja aluehallintovirastoille kuuluvan julkisen vallan käyttäminen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla kohta e

6. Rekisterin tietosisältö
Lomakkeelta tallennetaan ne yhteystiedot (nimi, sähköpostiosoite), jotka palautteen lähettäjä on ilmoittanut sekä palaute.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan pääsääntöisesti palautteen lähettäjiltä itseltään. Tietoja tallennetaan vain Hankasalmi. fi-verkkosivuston palautelomakkeiden lähettämisen yhteydessä. 

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti organisaation ulkopuolelle. Yksittäinen viesti luovutetaan vain niille Hankasalmen kunnan työntekijöille, joiden asiantuntemusta palautteeseen vastaamiseen tarvitaan tai joille palaute on osoitettu. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta.

9. Tietojen siirto EU:n tai EFTA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai EFTA:n ulkopuolelle.

10. Tietojen säilytysaika
Palautelomakkeilla tehdyissä yhteydenotoissa ilmoitettuja henkilötietoja ei säilytetä.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

  • Manuaalinen aineisto: Sähköisessä muodossa oleva palaute tulostetaan vain tarvittaessa. Paperitulosteet tuhotaan välittömästi käsittelyn jälkeen. Manuaalista aineistoa käsitellään lukituissa tiloissa, joihin on rajattu pääsy.
  • Sähköinen aineisto: Saapuneiden palautteiden luku-, lähetys- ja poistamisoikeudet on rajattu vain Hankasalmi. fi-verkkosivustosta vastaaville työntekijöille. Rekisterinpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään ainoastaan Hankasalmi. fi-verkkosivustosta vastaaville työntekijöille. Rekisterinpitäjän toimitiloissa harjoitetaan kulunvalvontaa.

12. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua laissa turvattuihin oikeuksiinsa. Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen ja rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa perua antamansa suostumus sekä pyytää kyseisten tietojen poistamista.

Henkilön, joka haluaa tarkastaa, korjata tai poistaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava kirjallinen pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että hänen henkilötietojensa käsittelyssä on toimittu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vastaisesti.