Hankasalmi Ajankohtaista Torisäännöt

Torisäännöt

Kirkonkylän tori

Torisääntö koskee Kirkonkylän taajamassa sijaitsevaa torialuetta. Sääntö koskee torikaupan lisäksi kaikkea siihen verrattavaa myynti-, esittely-, ym. toimintaa sekä torialueilla järjestettäviä tapahtumia. Torin ylläpitäjä on Hankasalmen kunta.

Yleinen järjestys ja turvallisuus

Torilla tulee noudattaa niitä vaatimuksia, joita järjestyslaki ja valvovat viranomaiset terveydenhoitolain ja –asetuksen, elintarvikeasetuksen, jätelain ja muiden säädösten nojalla määräävät. Torikauppias on velvollinen huolehtimaan kaikista toimintansa mahdollisesti vaatimista viranomaisluvista itse. Torikauppiaat myös huolehtivat kaikista toiminnastaan aiheutuvista kustannuksista. Viranomaisilla on oikeus keskeyttää turvallisuusmääräysten vastainen toiminta ja poistattaa määräysten vastaiset laitteet, rakennelmat ja tuotteet torilta.

Kunta ei ole vastuussa vahingosta, joka toimijalle aiheutuu toiminnassa tarvittavien lupien epäämisestä. Myyjä vastaa kunnalle tai kolmannelle osapuolelle mahdollisesti aiheuttamastaan vahingosta tai haitasta.

Toiminta torilla on järjestettävä siten, ettei siitä ole häiriötä liikenteelle eikä torimyyjille tai muille torilla toimiville tai asioiville. Majoittuminen ja yöpyminen torialueella on kielletty.

Torikauppias on velvollinen varustamaan myyntipaikkansa omalla, selvästi näkyvällä nimellään ja yhteystiedoillaan sekä huolehtimaan myyntipaikkansa siisteydestä ja ulkoasusta siten, että se edistää yhteistä viihtyvyyttä. Torikauppias ei saa toiminnallaan heikentää luottamusta torikauppaan tai muuten vahingoittaa torikaupan mainetta eikä häiritä muiden kauppiaiden toimintaa. Tuotteiden laadusta tai alkuperästä ei saa antaa väärää tai harhaanjohtavaa tietoa.

Torikauppias on velvollinen pitämään siistinä oman alueensa, sekä siivoamaan myyntiajan jälkeen myyntialueensa.

Torikauppiaidet ajoneuvot tulee säilyttää toriaikana torialueen ulkopuolella, myyntipaikalle mahtuvan ajoneuvon voi kuitenkin jättää torialueelle, jos myynti tapahtuu suoraan ajoneuvosta.

Myyntipaikkojen myyntiajat ja vuokrat

Torilla saa myydä kaikkia tuotteitta lakien, asetusten ja määräysten sallimin edellytyksin. Myyntiajat: klo 6 – 21. Myyntiajan jatkaminen koko toria koskien on mahdollista kiinteistöjohtajan päätöksellä. Myyntipaikasta ei peritä maksua.

Sähkö

Sähkön voi ostaa lisämaksusta osalle toripaikoista. Torimyyjä maksaa sähköstä kulloinkin ympäristölautakunnan määräämän hinnan.

Päiväpaikan sähkönhinta 10 euroa (sis. alv 24 %). Säännöllisesti sähköä käyttävän hinta määräytyy
kulutuksen mukaan ja sen suuruus on 20 snt/kWh.
Maksu tapahtuu Melli-Ellin kahvilaan.

Mikäli toripaikalla käytetään sähköä, on sähköturvallisuutta koskevia määräyksiä noudatettava. Kauppiaiden käyttämien sähkölaitteiden tulee olla ehjiä, ulkokäyttöön soveltuvia, suojaeristettyjä, suojamaadoitettuja tai suojajännitteellä toimivia. Sähköjohdot on sijoitettava niin, ettei niistä aiheudu muille vaaraa tai haittaa.

Sähkölaitteet saa liittää verkkovirtaan vain ulkokäyttöön hyväksytyillä kaapeleilla. Käyttäjä on velvollinen huolehtimaan käyttämiensä sähkölaitteiden vikavirtasuojauksesta. Kulkuväylille tulevat johdot on sijoitettava niin, etteivät ne aiheuta kompastumisvaaraa. Sähköä ei saa ilman lupaa johtaa torialueen ulkopuolelle. Muun kuin päiväpaikan varanneen, sähköä säännöllisesti käyttävän on asennettava oma sähkömittari, jonka lukema tulee ilmoittaa kiinteistöjohtajalle kunkin toimintakauden alussa ja lopussa.

Toiminnan rajoitukset

Hankasalmen kunnan vuokratessa koko torin tai osan siitä muulle tapahtumajärjestäjälle ei vuokratulla torin osalla ole torikauppa sallittua. Kunta ei ole velvollinen järjestämään korvaavia myyntipaikkoja. Tapahtumanjärjestäjällä on oikeus sallia torimyynti vuokraamallaan alueella. Tällöinkin tulee noudattaa torisäännön määräyksiä soveltuvin osin. Toripaikan vuokrannut ei voi vaatia torin ylläpitäjää rajoittamaan tämän torisäännön mukaista toimintaa vuokraamansa alueen ulkopuolella.

Poikkeamisoikeus

Näistä säännöistä voidaan poiketa kiinteistöjohtajan päätöksellä.