Avustukset

Hankasalmen kunnan hyvinvointipalvelujen avustusten tavoitteena on tukea Hankasalmella tapahtuvaa kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön harjoittamista tai harrastamista sekä niihin liittyvien palveluiden tarjontaa ja käyttöä.

Avustukset kuulutetaan haettavaksi vuosittain keväällä, ja haku uusitaan syksyllä tarvittaessa.

Avustusperiaatteet

Kulttuuri/Liikunta/Nuoriso avustuksen sähköinen hakemus
Avustusten hakulomake PDF

Ohje hakemuksen tekemiseen
Selvitys avustuksen käytöstä


Avustushaku

15.2.2024 – 15.3.2024 (klo 15 mennessä)


Avustusperiaatteet

Hankasalmen kunnan hyvinvointipalvelujen avustusten tavoitteena on tukea Hankasalmella tapahtuvaa kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön harjoittamista tai harrastamista sekä niihin liittyvien palveluiden tarjontaa ja käyttöä. Avustuksilla halutaan lisätä myös vapaan kansalaistoiminnan sekä eri toimijoiden välisen yhteistyön edellytyksiä. Hankasalmen kunnan hyvinvointipalvelujen avustuksia myönnetään kolmella eri osa-alueella: kulttuuri, liikunta ja nuorisotyö.

Hakijat

Avustuksia myönnetään Hankasalmen kunnassa rekisteröidyille yhdistyksille, järjestöille, projekti- ja työryhmille sekä yksityisille henkilöille, joiden kotikuntana on Hankasalmi. Kotikuntasäännöstä voidaan poiketa perustelluista syistä, mikäli avustuksella rahoitettavan toiminnan kohderyhmä ja/tai toteuttajat ovat hankasalmelaisia.

Hakeminen

Avustukset julistetaan haettavaksi viimeistään kuukautta ennen hakuajan päättymistä. Hakemusten viimeinen jättöaika on 15.3 klo 15.00. Koko avustusmääräraha voidaan jakaa kevään haussa. Mahdollisesti syksyllä jaettavaksi jäävä osuus on joustavasti haettavissa siten, että hakemusten viimeinen jättöaika on 15.9. klo 15.00. Mikäli päivä osuu lauantaiksi tai sunnuntaiksi, hakuaika päättyy sitä seuraavana arkipäivänä klo 15.00. Avustusta haetaan hyvinvointipalveluiden avustusten yhteisellä hakulomakkeella (kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen avustukset) ja se osoitetaan liitteineen Hankasalmen kunnan hyvinvointipalveluihin. Hakemuksen täyttämisestä on erillinen ohje.

Toiminta- ja kohdeavustukset

Toiminta-avustusta hakevan järjestön tai yhdistyksen on liitettävä hakemukseensa viimeisin hyväksytty toimintakertomus, talousarvio ja tilinpäätös sekä tase ja toiminnan tarkistuskertomus. Kohdeavustuksia hakevalle taholle riittää liitteeksi haettavan kohteen budjetti ja toimintasuunnitelma. Avustuksia ei myönnetä taannehtivasti jo toteutuneelle toiminnalle.

Hakemuksen arviointiperusteet

Avustukset ovat harkinnanvaraisia toiminta- tai kohdeavustuksia hakemuksessa määriteltyyn toimintaan, hankkeisiin tai tapahtumiin. Myöntämisessä kiinnitetään huomiota yleishyödyllisyyteen, paikalliseen ja alueelliseen vaikuttavuuteen, toiminnan merkitykseen omalla alallaan, talousarvion realistisuuteen sekä hakijan mahdollisuuksiin toteuttaa toiminta ilman avustusta. Avustuksia voidaan myöntää

 • kansalaisjärjestöjen ja yhteisöjen liikunta-, nuoriso- tai kulttuuripainotteiseen toimintaan
 • tapahtumien / toiminnan järjestämiseen

Avustuksia myönnetään harkinnanvaraisesti

 • vakituisten työntekijöiden palkkamenoihin
 • taiteen perusopetuksen oppilaspaikkamaksuihin
 • perus- ja ammatilliseen koulutukseen
 • tapahtumiin ja hankkeisiin, joiden keskeinen tarkoitus on yritystoiminta
 • Hankasalmen kunnan muutoin merkittävässä määrin rahallisesti tukemaan toimintaan
Avustusten myöntäminen ja maksaminen

Hyvinvointipalvelujen viran- / toimenhaltijat valmistelevat sivistyslautakunnalle esitykset avustusten jakamisesta määräaikaan saapuneiden hakemusten perusteella. Avustusten myöntämisestä päättää sivistyslautakunta. Avustus maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille noin kuukauden kuluessa sen jälkeen, kun sivistyslautakunnan päätös saa lainvoiman. Avustuspäätöksen mukana hakijalle postitetaan avustusten raportointiohjeet. Maksamisen edellytyksenä on, että mahdollisen edellisen vuoden avustuksen käytöstä on toimitettu raportti hyvinvointipalveluille.

Avustuksen käyttö

Myönnetyt avustukset ovat enimmäismääriä. Mikäli toimintaan ei ole käytetty myönnettyä summaa, maksettu avustus voidaan periä takaisin kokonaan tai osittain. Avustuksen saaja on velvollinen ilmoittamaan hyvinvointipalveluihin käyttämättä jääneestä avustuksesta heti, kun tietää asiasta. Näin käyttämättä jäänyt osuus voidaan mahdollisesti vielä myöntää muuhun toimintaan. Avustusta saa käyttää ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Avustuksen perustellusta käyttötarkoituksen muutoksesta päättää sivistyslautakunta. Mikäli avustusta käytetään muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on haettu ja myönnetty, avustus voidaan periä takaisin kokonaan tai osittain.

Avustuksen raportointi

Toiminta-avustusta saaneiden järjestöjen sekä yhdistysten osalta toimitetaan selvitys avustuksen käytöstä, hyväksytty toimintakertomus, tilinpäätös, tase ja tilin-/toiminnantarkastuskertomus. Kohdeavustusta saaneiden toimijoiden osalta toimitetaan selvitys ja tositteet (mm. kuitit) avustuksen käytöstä. Edellä mainitut asiakirjat toimitetaan hyvinvointipalveluihin (kunnanvirasto) seuraavan vuoden maaliskuun puoliväliin mennessä.


Ohje hakemuksen tekemiseen

Hankasalmen kunnan hyvinvointipalveluiden avustuksia (kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimintaan) haetaan lomakkeella, jonka voi ladata kunnan nettisivuilta. Lomakkeita on myös jaossa kirjastoissa, kunnanviraston neuvonnassa ja hyvinvointipalvelujen toimistoissa.

Ohjeet lomakkeen täyttämiseksi:

1. Hakija

Tähän laitetaan tietoja avustuksen hakijasta.

2. Toimihenkilöt

Täytetään vain, mikäli hakija on yhteisö, esim. yhdistys.

3. Avustuksen käyttötarkoitus

Kirjoita tähän avustuksen käyttötarkoitus lyhyesti.

4. Haettava avustus

Rastita toiminta- tai kohdeavustus. Toiminta-avustus on koko vuoden toiminnalle myönnettävä avustus.
Kohdeavustus on tiettyyn toimintaan, esim. tapahtuman järjestämiseen, projektin toteuttamiseen tai vaikkapa
toimitiloihin haettava avustus.

5. Liitteet

Oheista hakemukseen seuraavat liitteet:

1. Työsuunnitelma, menoarvio ja rahoitussuunnitelma

 • Työsuunnitelmasta tulee ilmetä toiminta, johon avustusta haetaan
 • Menoarvio on lista toiminnasta aiheutuvista kuluista (arvio riittää)
 • Rahoitussuunnitelmasta tulee käydä ilmi, kuinka toiminnan menot suunnitellaan katettavaksi

Järjestöt ja yhdistykset lisäksi (toiminta-avustuksiin):

2. Toimintasuunnitelma ja talousarvio

 • Toimintasuunnitelmasta tulee ilmetä yhteisön suunniteltu toiminta ja tapahtumat.

3. Toimintakertomus, tilinpäätös, tilin- tai toiminnantarkastajan kertomus edelliseltä vuodelta. Toimintakertomuksesta tulee ilmetä edellisen vuoden toiminta, tapahtumat ja tapahtumien osallistujamäärät

 • Jos hakija on saanut edellisenä vuonna kulttuuritoimelta kohdeavustusta, tulee mukaan liittää myös selostus tuetusta toiminnasta, arvio sen onnistumisesta sekä toteutuneet tulot ja menot.
 • Työryhmät, joilla on aiempaa toimintaa, liittävät mukaan selostuksen edellisen vuoden toiminnasta, sen tuloista ja menoista.

4. Yhdistyksen säännöt

 • Sääntöjä ei tarvitse toimittaa, mikäli ne on toimitettu aiemmin. Mahdollisista muutoksista sääntöihin tulee ilmoittaa.

Avustushakemukset tulee toimittaa 15.3. klo 15.00 (kevään haku) tai 15.9. klo 15.00 (mahdollinen syksyn haku) mennessä. Mikäli kyseinen päivä osuu lauantaiksi tai sunnuntaiksi, hakuaika päättyy sitä seuraavana arkipäivänä klo 15.00. Allekirjoitetut hakemukset toimitetaan joko skannattuna sähköpostitse tai kirjepostina; yhteystiedot alla.