Hankasalmi Kasvatus ja koulutus Esi- ja perusopetus Koulut Kuuhankaveden koulu Koulun toimintakulttuuri

Koulun toimintakulttuuri

Koulun järjestyssäännöt  

Toimintaperiaatteemme perusopetuksessa on: ’Hyvän arjen koulu’
Tämän koulun oppilaana: 

– Kunnioitan toisia ihmisiä
– Kunnioitan toisten omaisuutta
– Noudatan hyviä käytöstapoja ja käytän asiallista kieltä
– Noudatan koko koulun henkilökunnan antamia ohjeita
– Pyrin terveellisiin elämäntapoihin
– Hyväksyn erilaisuutta
– Huolehdin ympäristöstäni ja sen turvallisuudesta
– Olen vastuullinen koululainen

Nämä järjestyssäännöt on laadittu yhteistyössä oppilaiden,
opetushenkilöstön ja huoltajien kanssa ja ne vahvistetaan Hankasalmen
kunnan sivistyslautakunnassa. Koulun järjestyssäännöt sekä niitä
tarkentavat koulukohtaiset käytänteet käsitellään joka lukuvuoden aluksi
kouluilla. Järjestyssääntöjen ja käytänteiden rikkomisesta seurauksena
ovat perusopetuslain mukaiset kurinpitotoimet.
Koulun rehtori voi tarvittaessa antaa em. sääntöihin tarkennuksia tai
lisäohjeita virkavelvollisuutensa perusteella. Näitä tarkennuksia ja
ohjeita tulee noudattaa kuten järjestyssääntöjä.

HANKASALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN
JÄRJESTYSSÄÄNNÖT (Siv.ltk 20.1.2015 § 9)

1. Kunnioitan toisia ihmisiä
Koulumme rikkaus on se, että jokainen meistä on tärkeä. Olen arvokas ja
niin ovat muutkin koulun ihmiset! Meillä kaikilla on koulussa oma paikka.
Meillä kaikilla on oikeus omaan mielipiteeseen ja kuulluksi
tulemiseen.
Meillä on oikeus tehdä rauhassa omaa työtämme.

2. Kunnioitan toisen omaisuutta
Pidän huolta omista ja toisten tavaroista.
Huolehdin yhteisistä tiloista ja piha-alueista omalta osaltani siten, että ne
pysyvät kunnossa.

3. Noudatan hyviä käytöstapoja ja käytän
asiallista kieltä
Noudatan yleisesti hyväksyttyjä tapoja ja yhteisiä sääntöjä.
Olen kohtelias ja ystävällinen kaikille.
Toimin rehellisesti ja oikeudenmukaisesti kaikissa tilanteissa.
Autan apua tarvitsevaa ja olen reilu kaveri.
Käytän tilanteeseen sopivaa asiallista kieltä ja ilmaisutapaa.

4. Noudatan koko koulun henkilökunnan antamia
ohjeita
Koulumme kaikki aikuiset ovat kasvattajia. Toimin heidän ohjeidensa
mukaan kaikissa tilanteissa.

5. Pyrin terveellisiin elämäntapoihin
Huolehdin omasta ja toisten hyvinvoinnista.
Kouluruokailu on tärkeä osa koulupäivää ja jaksamista,
arvostan sitä.
Koulumme on savuton ja päihteetön

6. Hyväksyn erilaisuutta
Koulussamme hyväksytään kaikki ihmiset.
Kohtelen kaikkia tasa-arvoisesti.
Jokaisella oppijalla on oikeus omien edellytystensä mukaiseen
opetukseen.
Koulumme myönteisessä ilmapiirissä voin kokea oppimisen, työn ja
luomisen iloa.
En kiusaa toisia: koulumme on Kiva Koulu!

7. Huolehdin ympäristöstäni ja sen
turvallisuudesta
Koulussamme kaikilla on oikeus fyysisesti, psyykkisesti ja
sosiaalisesti turvalliseen työympäristöön.
Vältän vaaratilanteiden syntymistä ja ilmoitan jos havaitsen niitä.
En aiheuta vahinkoa ympäristölleni enkä toisen omaisuudelle ja siistin
omat jälkeni.
Sosiaalista turvallisuutta kehitetään koulussamme oppilaiden osallisuutta
lisäämällä.

8. Olen vastuullinen koululainen
Olen omatoiminen ja vastaan tekemisistäni oman ikätasoni mukaan koko
koulupäivän ajan. Kysyn lupaa koulualueelta poistumiseen ja lähden vasta
luvan saatuani.
Huolehdin koulu- ja kotitehtävistäni.
Olen ajoissa oppitunneilla ja ilmoitan poissaoloistani ajoissa.
Pidän mukanani oppitunneilla tarvittavat kirjat ja opiskeluvälineet sekä
huolehdin niiden kunnosta.

Käyttäytymisen ohjaus ja kurinpitotoimet 

Kuuhankaveden koulun käyttäytymisen ohjaamisen ja kurinpitotoimien käytänteet ovat syntyneet vuosien saatossa osaksi toimintakulttuuria. Yhteisiä keskusteluja linjauksien tarkentamisesta on käyty ja käydään uudessa koulussa, kun uusia tarpeita ilmenee, yleensä vähintään kerran lukuvuoden aikana.

Käyttäytymisen ohjaaminen ja kasvatuksellinen ohjaus ovat jokapäiväistä toimintaa – kurinpitorangaistukset toivottavasti harvinaistuva luonnonvara. Alla olevat käytänteet on hyväksytty opettajien kokouksessa 8.12.2020.

Myönteiset kasvatusmenetelmät, kasvatuksellinen ohjaus ja kurinpitotoimet

A. MYÖNTEISET KASVATUSMENETELMÄT ja toivotun käyttäytymisen vahvistaminen positiivisella palautteella

– ensisijaisena kasvatusmenetelmänä oppilaita kannustetaan hyvään käytökseen ja myönteiseen toimintaan arjen eri tilanteissa (palkintopisteet, positiivinen palaute, tietyt vapaudet jne)

B. KASVATUKSELLINEN OHJAUS (lievät rikkeet – eivät vaadi kirjaamista Wilman kurinpitoon /rangaistuskirjaan)

– esimerkiksi myöhästyminen, välitunti- ja siirtymätilanteet, kotitehtävien unohtaminen, oppitunnin häiritseminen, kiroilu

oppilaan kuuleminen

– tiedoksi huoltajille Wilmaan tuntimerkinnät -kohtaan, jolloin tieto välittyy vanhemmille (ja luokanopettajalle) tai soitto huoltajille

– Opettajalla ja rehtorilla on oikeus ottaa haltuun esineitä tai aineita sekä tarkistaa oppilaan tavarat (POL36§, d, e)

Toimenpiteet1. Koulun aikuisen huomautus
– epäkohdan havainnut aikuinen huomauttaa tai puhuttelee oppilasta

2. Punainen lappu -käytäntö
– Punaiset laput merkataan Wilmaan (ei enää paperilappuja).
– Kolmen punaisen lapun jälkeen annetaan jälki-istunto.

3. Luokanopettajan puhuttelu

– mikäli oppilas saa useamman huomautuksen samasta asiasta4. Välituntikielto

– välituntiin liittyvistä, toistuvista rikkeistä, opettaja/avustaja valvoo5. Oppitunnin aikainen rauhoittuminen (alle 15 min)

– aikuisen valvonnan alaisena

C. KASVATUSKESKUSTELU ja KURINPITOTOIMET (opettaja tai rehtori määrää, selvät rikkeet – Wilman kurinpitoon/ rangaistuskirjaan kirjattavat toimenpiteet)

– huomioidaan oppilaan ikä ja kehitysaste

– oppilaan kuuleminen

– kirjataan Wilman kurinpitoon, ilmoitetaan huoltajalle puhelimella tai Wilma-viestillä

– vahingon korvaaminen tulee huomioida kurinpitotointa määrättäessä ( POL35§)

– oppilas määrätään korjaamaan tai korvaamaan tekemänsä vahinko

– korvausvelvollisuus, jos rikottua ei saa korjattua

– esim: oppilas sotkee ruokalassa -> oppilas siivoaa jälkensä

Toimenpiteet

  1. Opetuksen epääminen jäljellä olevan oppitunnin ajaksi tuntia pitävän opettajan päätöksellä tai jäljellä olevan työpäivän ajaksi rehtorin päätöksellä

– aikuisen valvonnan alaisena

– jos työpäivän ajaksi, niin vaarana oltava, että turvallisuus kärsii tai opetus vaikeutuu kohtuuttomasti. Oppilaalle järjestettävä tarvittava oppilashuolto.

  1. Kasvatuskeskustelu

– toistuva rike samasta asiasta tai yksittäinen vakavahko rike

– huomioidaan huoltajan mahdollisuus osallistua kasvatuskeskusteluun

– kasvatuskeskustelun toteuttaa luokanvalvoja tai opettaja

– voi olla kahdessa osassa, jolloin huoltaja pääsee halutessaan mukaan

– esim. törkeä kielenkäyttö, jatkuva oppitunnin häiritseminen, epäkunnioittava käytös toisia kohtaan, vilppi, koulun järjestyssääntöjen rikkominen

  1. Jälki-istunto

– 0,5-2 tunnin jälki-istunto asian vakavuuden ja lapsen kehitysasteen mukaan

– tieto aina suullisesti oppilaalle ja myös luokanopettajalle

– esim. varastaminen, väkivalta, ilkivalta, tupakointi

– jos samasta aiheesta on ollut kasvatuskeskustelu, seuraa seuraavaksi jälki-istunto

  1. Kirjallinen varoitus, rehtori

– esim. vaarantaa vakavasti muiden turvallisuuden, toistuvia jälki-istuntoja väkivallan käytöstä tai yksittäinen vakava väkivallanteko.

  1. Määräaikainen koulusta erottaminen

– enintään 3 kk, rehtori toimittaa lautakunnan päätettäväksi

Harrastamisen Suomen malli